МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай компанийн болон үйл ажиллагааны мэдээлэл

2023-12-15 16:27:00

Хэрэв танд илүү их мөнгө байгаа, зээлийн бүх дүнгээ төлөх хүртэл хугацаа байгаа бол урьдчилж хаах нь зүйтэй. Энэ нь хадгаламжинд мөнгө хуримтлуулахаас илүү ашигтай.

2023-12-15 16:25:00

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь банкны хадгаламжийн үйлчилгээтэй ижил төстэй бөгөөд итгэл хүлээлгэгчийн актив (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив)-ыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр итгэл хүлээгчээс нэр бүхий активыг түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ.

2023-12-15 16:24:00

"Зээлийн хүү" болон "Нэмэгдүүлсэн хүү" гэж юу вэ? Ялгаа нь юу вэ?

НИЙТЛЭЛИЙН ТӨРӨЛ